F-gazy wyposażenie

( ilość produktów: 99 )

F-gazy – narzędzia i wyposażenie

Ustawa z 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych w odpowiedzi na unijne regulacje wprowadziła szereg obowiązków dotyczących zarówno operatora urządzeń zawierających f-gazy lub substancje kontrolowane jak również firm serwisowych świadczących usługi w zakresie instalowania i obsługi tych urządzeń . Dla operatorów urządzeń to przede wszystkim obowiązek rejestracji w CRO, założenie karty urządzenia ,zapobieganie wyciekom i kontrola szczelności instalacji oraz co najważniejsze – obowiązek powierzania instalowania, odzysku, badania szczelności oraz konserwacji i serwisowania wszelkich urządzeń zawierających SZWO lub F-gazy, wyłącznie personelowi i firmom posiadającym stosowne certyfikaty. Do głównych obowiązków firm serwisowych należy min. obowiązek posiadania odpowiednich certyfikatów (personelu i przedsiębiorcy) oraz składania corocznych sprawozdań z obrotu SZWO i F-gazów . Ponad to Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r.w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu, oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 10 grudnia 2015 r.w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła definiują listę obowiązkowego wyposażenia jakie powinna posiadać firma zajmująca się zawodowo instalacją i serwisem urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła.

pixel