Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIEWstęp
Niniejsza Polityka prywatności i cookie (dalej: Polityka) określa zasady przetwarzania danych osobowych w spółce Elgra W.E. Kubik sp.j., z siedzibą w Opolu przy ul. Kępskiej 21, 45-129 Opole oraz prawa osób, których te dane dotyczą.
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wskazuje się:
 
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych Klientów/Użytkowników Sklepu Internetowego jest Elgra W.E. Kubik sp.j., z siedzibą w Opolu przy ul. Kępskiej 21, 45-129 Opole, NIP: 754-027-21-77, REGON: 530573116 (dalej: Sprzedawca).
 
Z Administratorem danych można kontaktować się pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@elgra.info.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby wskazanym powyżej.
 
Administrator NIE wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
 
2. Definicje
Użyte w Polityce określenia oznaczają:
a) Użytkownik – osoba fizyczna wchodząca na stronę Sklepu internetowego lub korzystająca z usług lub funkcjonalności opisanych w niniejszej Polityce, w tym Klient.
b) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna będąca Konsumentem, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
c) Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem elektronicznym (stroną): https://elgracool.pl, w tym na poszczególnych podstronach, za pośrednictwem, którego Użytkownik/Klient może uzyskać informacje o towarze i jego dostępności oraz kupić towar lub zlecić świadczenie usługi.
d) Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) pochodzące od Sprzedawcy wysyłane Klientowi/Użytkownikowi drogą elektroniczną; jego otrzymywanie jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta/Użytkownika.
e) Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta/Użytkownika oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych umów, z wykorzystaniem którego Klient/Użytkownik może składać zamówienia oraz zawierać umowy.
f) RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
g) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
 
3. Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych
Dane Osobowe, które zostaną uzyskane przez Sprzedawcę w związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu internetowego oraz za pomocą innych kanałów komunikacji przetwarzane są:
a) w celu realizacji umów, w tym umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie Użytkownika/Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez czas trwania tych umów;
b) w celu realizacji obowiązków prawnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności w celu:
I. wystawiania, przechowywania faktur i dokumentów księgowych;
II. rozpatrywania reklamacji oraz zwrotów w terminie i formie określonych przepisami prawa;
– przez czas istnienia tych obowiązków;
d) w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia lub przez czas trwania ewentualnych postępowań;
e) w celu nawiązania kontaktu i późniejszego prowadzenia dialogu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w zależności od treści korespondencji art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji (np. otrzymanej poprzez formularz kontaktowy lub pocztę elektroniczną) oraz do ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z takiej korespondencji;
f) w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym wysyłka informacji handlowych i materiałów marketingowych i badanie Klientów/Użytkowników opinii i satysfakcji korzystania z Serwisu i zakupionych produktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez okres, obowiązywania umowy lub do momentu wyrażenia przez Użytkownika/Klienta sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu.
 
4. Jakie Dane osobowe są zbierane przez Sprzedawcę
Sprzedawca zbiera Dane osobowe w ramach Sklepu internetowego oraz innych form komunikacji, np. w przypadku dokonywania zamówień i procesu rejestracji w Sklepie internetowym następujące dane:
a) Dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres siedziby, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, NIP, numer konta bankowego lub inne dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zrealizowania umowy, a których podania w procesie zakupowym wymaga Administrator;
b) informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookie lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności w Sklepie internetowym, w tym na poszczególnych podstronach;
c) informacje o geolokalizacji, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
 
5. Działania marketingowe Administratora
Na stronie Sklepu internetowego Administrator danych może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora danych zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora danych polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator danych jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Klientów/Użytkowników, Klienci/Użytkownicy spodziewają się otrzymywania treści podobnej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to ich bezpośrednim celem wizyty na stronie Sklepu internetowego.
 
6. Odbiorcy danych Użytkowników
Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:
a) bankom i operatorom płatności internetowych – w celu wykonania prawidłowych rozliczeń;
b) organom państwowym – w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze;
c) podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie (tj. Poczcie Polskiej i kurierom);
d) podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora (w tym. firmom hostingowym, dostawcom usług IT i wsparcia technicznego);
e) podmiotom świadczącym dla Administratora usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowej, podatkowej lub usługi doradcze i marketingowe.
 
Dane osobowe Użytkownika/Klienta mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych) lub w ramach świadczenia przez Administratora usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – w zakresie niezbędnym do ich wykonania. Podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie wyraźnej zgody Użytkownika/Klienta. Każdy Klient/Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.
 
7. Prawa osób, których dane dotyczą
a) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
I. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
II. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
III. usunięcia danych osobowych, jeżeli Administrator danych nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania;
IV. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
V. przenoszenia danych do innego Administratora;
VI. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator danych dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora danych, Administrator danych będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach;
VII. cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny - przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona;
VIII. złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy Użytkownik/Klient uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Cookie
Sklep internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Klientach/Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje w celach wynikających z funkcji konkretnego formularza;
f) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczek”);
g) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego Sklepu internetowego (konieczne do poprawnego działania serwisu).
 
Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze strony Sklepu internetowego. Cookie zazwyczaj zawierają:
a) nazwę strony internetowej, z której pochodzą,
h) czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
i) unikalny numer.
 
Sklep internetowy korzysta z plików cookie wyłącznie po wyrażeniu przez Klienta/Użytkownika Sklepu uprzedniej zgody w tym zakresie. Wyrażenie zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z wszystkich plików cookie następuje poprzez kliknięcie przycisku: „Akceptuję” podczas wyświetlania się komunikatu o korzystaniu z plików cookie przez Sklep internetowy.
 
Jeżeli Klient/Użytkownik Sklepu internetowego nie wyraża zgody na korzystanie przez Sklep internetowy z plików cookie, może skorzystać z opcji: „Nie wyrażam zgody”, dostępnej również w komunikacie o korzystaniu z plików cookie przez Sklep internetowy bądź dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta (może to jednak spowodować niepoprawne działanie strony Sklepu internetowego).
 
Aby zarządzać ustawieniami plików cookies przejdź do zakładki „Ustawienia” w swojej przeglądarce/systemie i postępuj zgodnie z instrukcjami.
 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pochodzących z plików cookie są prawnie uzasadnione interesy Administratora danych, polegające na zapewnianiu wysokiej jakości usług, zapewnianiu bezpieczeństwa usług.
 
W ramach Sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookie). Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika/Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Sklepu internetowego lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Klienta/Użytkownika.
 
Szczegółowe informacje o stosowanych plikach cookie dostępne są w tabeli: LINK
 
Pliki cookie wykorzystywane są przez Sprzedawcę w następujących celach:
a) tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci/Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
j) utrzymanie sesji Klienta/Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Klient/Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu internetowego ponownie wpisywać od nowa loginu i hasła;
k) określanie profilu Klienta/Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika. Klienci/Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Każda przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookie. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookie. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 
Pliki cookie zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta/Użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sklepem internetowym reklamodawców oraz partnerów Sklepu internetowego.
 
Pliki cookie mogą być również wykorzystane przez sieć Google, do wyświetlania reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Klient/ Użytkownik korzysta ze Sklepu internetowego. W tym celu mogą zachować informacje o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 
Zalecamy przeczytanie Klientowi/Użytkownikowi polityki prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie, które wykorzystywane są w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics.
 
W zakresie informacji o preferencjach Klienta/ Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient/Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookie przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 
Na stronie Sklepu internetowego są umieszczone również wtyczki, które mogą przekazywać dane Klientów/Użytkowników do Administratorów takich jak, np.: Google Maps, Google Analytics, Google Ads, PayPal, Google reCAPTCHA, IdoAccounts, IdoSell, IAI S.A., Google.
 
9. Profilowanie

Sprzedawca ma możliwość za pomocą używanej technologii plików cookie i Google Analytics zapoznania się z preferencjami Użytkownika/Klienta po wyrażeniu przez Klienta/Użytkownika zgód dotyczących instalacji poszczególnych plików cookie. Analiza zachowań np. tego jak często Użytkownik/Klient odwiedza Sklep internetowy Sprzedawcy albo jakie produkty najczęściej oglądał pozwala lepiej zrozumieć oczekiwania Użytkownika/klienta, dzięki czemu Sprzedawca może lepiej dostosować reklamę do potrzeb i zainteresowań Użytkownika/Klienta.
 
Rezygnacja przez Klienta/Użytkownika z plików cookie, które pozwalają na wyświetlanie reklam dopasowanych do jego zainteresowań nie jest jednoznaczne z tym, że Użytkownik/Klient nie otrzyma więcej żadnych reklam w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawcy – w takiej sytuacji Klient/Użytkownik nadal będzie otrzymywać taką samą ilość reklam, ale  nie będą one miały związku z dotychczasową aktywnością Użytkownika/Klienta.
 
Dostęp do informacji dotyczących aktywności Klienta/Użytkownika w Sklepie internetowym pomaga również Sprzedawcy prowadzić analizy rynkowe i statystyczne.
 
Informacje, które zostają zebrane i zawarte w plikach cookie mogą być przechowywane również po zakończeniu sesji przeglądarki, dzięki czemu możliwe jest ich wykorzystanie podczas kolejnych odwiedzin Klienta/Użytkownika.
 
10. Środki techniczne
Sprzedawca stosuje odpowiednie do zagrożeń środki techniczne i organizacyjne, które zapewniają ochronę zebranych Danych osobowych i są wymagane przepisami RODO, w szczególności art. 32.
 
Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć Dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 
Dane osobowe w Sklepie internetowym są całkowicie bezpieczne dzięki ich szyfrowaniu certyfikatem SSL o najwyższym poziomie zabezpieczeń, który jest dostępny wyłącznie za pośrednictwem protokołu HTTPS.
 
Należy jednak pamiętać, że działania podjęte przez Sprzedawcę mogą nie być wystarczające jeżeli Użytkownik/Klient nie zachowa podstawowych zasad bezpieczeństwa. Użytkownik/Klient powinien przede wszystkim pamiętać, aby zachować w poufności swój login i hasło do Sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim.
 
11. Odnośniki do innych stron internetowych
W Sklepie internetowym mogą zostać umieszczone odesłania do innych stron internetowych. Strony te działają niezależnie od Sklepu internetowego i nie są w żaden sposób kontrolowane przez Sprzedawcę. Prawdopodobnie te strony internetowe posiadają własne polityki dotyczące prywatności, z którymi Użytkownik/Klient powinien się zapoznać we własnych zakresie. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z Danymi osobowymi pozyskanymi przez te strony.
 
12. Automatyczne zbieranie Danych osobowych
Sprzedawca nie zbiera w sposób automatyczny żadnych Danych osobowych, z wyjątkiem tych danych, które zawarte są w plikach cookie podczas samego korzystania przez Klienta/Użytkownika z Serwisu.
 
13. Wymóg podania danych osobowych
Podanie przez Użytkownika/Klienta Danych osobowych w Sklepie internetowym jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte świadczenie usług przez Sprzedawcę.
 
14. Postanowienia końcowe
Niniejsza Polityka wchodzi w życie w dniu 21.09.2023 oraz może zostać zmieniona w każdym czasie poprzez ogłoszenie nowej lub zaktualizowanej polityki zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji Klientom/Użytkownikom.

pixel