Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Wskazanie administratora

Administratorem danych osobowych jest Elgra W.E. Kubik sp.j., z siedzibą w Opolu przy ul. Kępskiej 21, 45-129 Opole.

Z Administratorem danych można kontaktować się pisemnie: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: info@elgra.info.pl lub poczty tradycyjnej pod adresem siedziby wskazanym powyżej.

Administrator NIE wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Cel i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji postanowień umowy – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania czynności przed zawarciem umowy oraz do realizacji jej postanowień;

b) art. 6. ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej – przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z art. 74 ustawy o rachunkowości i innych dotyczących podatników;

c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj.:

1. prowadzenia korespondencji (np. otrzymanej poprzez formularz kontaktowy, czy pocztę elektroniczną),

2. dochodzenia ewentualnych roszczeń i ochrony przed roszczeniami związanych z zawartą umową,

3. realizacji umów z klientami, kontrahentami i dostawcami administratora.

d) art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO w celach wskazanych w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych – jeśli takie zgody były wyrażane.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

a) bankom i operatorom płatności – w celu wykonania prawidłowych rozliczeń;

b) organom państwowym (np. ZUS, urzędom skarbowym i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) – w celu wykonania obowiązków ciążących na administratorze;

c) podmiotom świadczącym usługi logistyczne (tj. Poczcie Polskiej i kurierom);

d) podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (tj. firmom hostingowym, dostawcom usług IT)

e) agencjom marketingowym i innym podmiotom wspierającym nas w działaniach marketingowych;

f) podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne, które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych) lub w ramach świadczenia przez Administratora usług związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą – w zakresie niezbędnym do ich wykonania,

- podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

- w razie niewydania przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub braku zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń prawnych, dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego na podstawie jednej z przesłanek wymienionych w art. 49 ust. 1 RODO, w tym w szczególności na podstawie Pani/Pana wyraźnej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Okres przechowywania danych

Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy, przedawnienia wynikających z niej roszczeń oraz okres przechowywania związanych z nią dokumentów rozliczeniowych oraz po rozwiązaniu zawartej umowy:

a) do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub do momentu pełnego rozliczenia należności wynikających z umowy z uwzględnieniem okresu przewidzianego dla dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy, a także przez okres wymagany przepisami prawa (np. ustawy o rachunkowości;

b) do dnia wniesienia uzasadnionego sprzeciwu lub cofnięcia zgody, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora lub dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą;

c) przez okres niezbędny do prowadzenia z Panią/Panem korespondencji (np. otrzymanej poprzez formularz kontaktowy, czy pocztę elektroniczną) oraz do ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z takiej korespondencji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pani/Pan prawo do:

a) w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;

b) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

c) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

e) usunięcia danych osobowych;

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do nawiązania współpracy. Bez podania danych niemożliwe jest zawieranie umów czy ich wykonanie.

 

Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu w tym profilowaniu.

pixel