Przepisy branżowe

 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

 

 Ustawa z 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

 

 Ustawa z dnia 12 lipca 2017 o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową

 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie wskazania podmiotu pełniącego funkcję jednostki certyfikującej przedsiębiorców oraz jednostki certyfikującej personel

 

 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517_2014 z dn. 16 kwietnia 2014r w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 8422006

 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia

 

 Tabela GWP wybranych czynników chłodniczych

 

 Rozp. Min.Rozwoju z dn. 7 grudnia 2017r w sprawie minimalnego wyposażenia... dla personelu

 

 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane

 

 Rozp. Min. Rozwoju z dn. 7 grudnia 2017r w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorcy.....oraz stawek opłat pobieranych

 

 Rozp. Min. Rozwoju z dn. 7 grudnia 2017 w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli ...warunków uzyskania certyfikatu przedsiębiorców

 

pixel