Kto, gdzie i kiedy musi składać sprawozdanie w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych

2017-02-10

Ustawa z dn. 15 maja 2015 r o substancjach Zwana potocznie ustawą f-gazową w Art. 39 wymienia listę podmiotów zobowiązanych do corocznego składania sprawozdania w zakresie obrotu czynnikami chłodniczymi . W uproszczeniu do składania sprawozdań zobowiązane są
· Podmioty przywożące i wywożące z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej substancje zubożające warstwę ozonową lub fluorowane gazy cieplarniane
· Stosujące SZWO lub F- gazy ( w rozumieniu definicji stosowania zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 1005/2009 w odniesieniu do substancji kontrolowanych i nowych substancji oraz w rozporządzeniu (WE) nr 842/2006 w odniesieniu do fluorowanych gazów cieplarnianych ). Chodzi tu wszelkie czynności serwisowe , instalatorskie i montażowe przy których zużywamy czynniki chłodnicze
· prowadzących odzysk, recykling, regenerację lub zniszczenie SZWO i F-gazy
· przywożących i wywożących z terenu Rzeczypospolitej Polskiej produkty , urządzenia… lub systemy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych, zawierające SZWO lub F-gazy .
Zatem jak widać obowiązek ten dotyczy zarówno importerów i eksporterów jak również instalatorów i serwisantów oraz firmy zajmujące się recyklingiem , regeneracją i niszczeniem Sprawozdania za rok poprzedni powinny być składane w terminie do 28 lutego za rok poprzedni w formie elektronicznego formularza składanego za pośrednictwem portalu Instytutu Chemii Przemysłowej . Po zarejestrowaniu się (założeniu konta) w Bazie Danych Sprawozdań,wypełnia się elektroniczny formularz zawierający następujące dane dotyczące substancji :
1) rodzaj substancji …, ich nazwa chemiczna i handlowa;
2) ilość substancji:
a) przywiezionych z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) przywiezionych spoza terytorium Unii Europejskiej,
c) zawartych w przywiezionych i wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktach, …
d) zakupionych lub pozyskanych nieodpłatnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) odzyskanych we własnym zakresie,
f) wstępnie oczyszczonych we własnym zakresie w ramach recyklingu,
g) zregenerowanych we własnym zakresie,
h) wywiezionych do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
i) wywiezionych poza terytorium Unii Europejskiej,
j) zawartych w wywiezionych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produktach…
k) sprzedanych lub przekazanych nieodpłatnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
l) zastosowanych w poszczególnych sektorach z podaniem rodzaju zastosowania,
m) poddanych zniszczeniu we własnym zakresie,
n) zmagazynowanych na dzień 1 stycznia i 31 grudnia roku, którego dotyczy sprawozdanie,
o) utraconych w trakcie roku, którego dotyczy sprawozdanie – z wyodrębnieniem ilości substancji kontrolowanych, nowych substancji i fluorowanych gazów cieplarnianych utraconych wskutek wycieku i z innych przyczyn.
pixel