Jakie zmiany przynosi nowelizacja Ustawy o SZWO i F-gazach dla branży chłodniczej i klimatyzacyjnej

2017-10-09

W dniu 1 sierpnia 2017 r. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw, która została opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 23 sierpnia br.

Uchylenie  rozporządzenia WE nr 842/2006 przez nowe  rozporządzenie UE nr 517/2014 wymusiło nowelizację całkiem niedawno uchwalonej ustawy z 15 maja 2015 zwanej potocznie „ustawą f-gazową". Co do zasady przepisy rozporządzeń wspólnotowych powinny być stosowane  bezpośrednio w państwach unijnych, jest to jednak możliwe o ile nie ma w tym zakresie rozbieżności z ustawodawstwem krajowym. Ponadto część regulacji  wymaga odzwierciedlenia w przepisach krajowych (w szczególności dotyczy to zasad dotyczących sprawozdawczości, certyfikacji a także co szczególnie istotne: sankcji karnych – które regulowane są wyłącznie przez ustawodawstwo krajowe.

Zmiany zawarte w „noweli„ miały zapewnić spójność krajowych przepisów  z aktualnymi regulacjami unijnymi. Czy to się udało? Budzi to  bardzo wiele naszych wątpliwości, ponieważ wiele zapisów jest nieprecyzyjnych, niejasnych, zbudowanych na zasadzie odnośników do pierwotnej ustawy lub rozporządzeń unijnych przez co czytelnik (podobnie jak autorzy) gubi sens zapisu. Oto niektóre zmiany, które wydają się nam szczególnie istotne dla firm związanych z branżą HVACR
  • zmieniono zakres prowadzonej dokumentacji dotyczącej urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz częstotliwość przeprowadzania kontroli szczelności tych urządzeń;
  • wprowadzono obowiązek certyfikacyjny dla obsługi oddzielnej grupy urządzeń  (np. agregaty chłodnicze do niektórych samochodów ciężarowych chłodni oraz wszystkich przyczep chłodni);
  • na sprzedawców niehermetycznie zamkniętych urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane nałożono obowiązek  sprawdzania, czy końcowy nabywca tych urządzeń ma podpisaną umowę na montaż z certyfikowanym instalatorem/przedsiębiorcą. Ponadto nakazano mu przechowywać przez 5 lat kopię takiej umowy oraz prowadzić oddzielny rejestr sprzedaży wszystkich urządzeń zawierających f-gazy;
  • wprowadzono dodatkowe  sankcje nakładane przez organy kontrolne Inspekcji Ochrony Środowiska i Państwowej Straży Pożarnej za nieprzestrzeganie przepisów wynikających z regulacji krajowych i unijnych:  Do Art. 48 dodano pkt 32) który nakłada kary pieniężne za sprzedaż fluorowanych gazów cieplarnianych bez upewnienia się, że nabywca posiada odpowiedni certyfikat albo zaświadczenie o odbytym szkoleniu (w przypadku obsługi AC) oraz pkt 33)  nakładający sankcję za nieprowadzenie rejestru sprzedaży niehermetycznie zamkniętych urządzeń zawierających f-gazy;
  • ponadto poprzez wprowadzenie sankcji nałożono na „dostarczających  fluorowane gazy cieplarniane „ obowiązek prowadzenia  i przechowywania przez 5 lat dokumentacji „ zawierającej dane nabywcy i ilość przekazanych f-gazów – przy czym jest to dodatkowy obowiązek niezależny od obowiązku składania corocznych sprawozdań w Bazie Danych Sprawozdań o SZWo i FGC      
pixel