Jak rozliczyć czynnik chłodniczy

2024-02-12
Jak rozliczyć czynnik chłodniczy

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2015 poz. 881) w art. 39 ust. 1 i 3 wprowadza także obowiązek sporządzania i przekazywania do wyznaczonej instytucji corocznych sprawozdań w zakresie stosowania, dokonywania obrotu, a także prowadzenia odzysku, recyklingu, regeneracji lub niszczenia substancji zubożających warstwę ozonową i fluorowanych gazach cieplarnianych. Obowiązek składania corocznych sprawozdań dotyczy także przedsiębiorców zajmujących się sprowadzaniem i wywożeniem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej urządzeń zawierających substancje zubażające lub fluorowane gazy cieplarniane.

Art. 41 ustęp 1 ustawy obowiązek prowadzenia bazy danych sprawozdań (w skrócie BDS) powierzył Instytutowi Chemii Przemysłowej.

Sprawdź kogo dotyczy obowiązek składania sprawozdań do BDO

Rozporządzenie UE nr 517/2014 a także wynikające z niego krajowe przepisy nałożyły na „dostarczających fluorowane gazy cieplarniane", a więc zarówno firmy handlowe jak i "stosujące" czyli usługowe, obowiązek prowadzenia i przechowywania przez 5 lat dokumentacji „zawierającej dane nabywcy i ilość przekazanych f-gazów". Oznacza to konieczność stałego monitorowania, rejestrowania i przechowywania wszelkich informacji dotyczących stanów magazynowych czynnika chłodniczego, rozliczenie zakupu i sprzedaży, a także nieodpłatnego przekazania.

Ponadto każdy z uczestników procesu obrotu substancjami kontrolowanymi i f-gazami zobligowany jest do składania corocznego szczegółowego raportu w wyznaczonej do tego instytucji.

Jakie dane należy zawrzeć w sprawozdaniu

Roczne sprawozdanie składamy zakładając indywidualne konto użytkownika w BDO. Rozliczenie odbywa się przez wypełnienie odpowiednich tabeli, które należy uzupełnić danymi za ubiegły rok:

  • dane dotyczące początkowych i końcowych stanów magazynowych czynnika chłodniczego

  • ilość substancji lub mieszaniny przywiezionej luzem oraz ilość przywiezioną w produktach (np. w urządzeniach do klimatyzacji)

  • ilość czynnika chłodniczego wywiezionego z Rzeczypospolitej Polskiej luzem oraz w produktach

  • obrót czynnika chłodniczego na terenie kraju (dotyczy zakupu i sprzedaży)

  • ilości substancji lub mieszaniny odzyskanej, poddanej recyklingowi, regeneracji lub zniszczeniu we własnym zakresie (samodzielnie).

  • ilość substancji zastosowanej -ten termin oznacza zużycie czynnika chłodniczego na potrzeby budowy nowych instalacji, uzupełnienia ubytków wymiany i retrofitu czynnika

  • ilości substancji utraconych ze zbiorników magazynowych, butli, stacji do nabijania

    Przygotowanie raportu do BDO
Image by rawpixel.com on Freepik

Do kiedy należy składać sprawozdania do BDO

Zgodnie z art. 40 ust. 2 Ustawy rozliczenie z obrotu i stosowania czynnika chłodniczego są przekazywane raz w roku do dnia 28 lutego za ubiegły rok kalendarzowy. Termin ten jest ostateczny. Niedotrzymanie go - w razie kontroli z Wydziału Ochrony Środowiska - skutkować może nałożeniem mandatu karnego.

Sprawozdania składane do BDR

Poza obowiązkami dotyczącymi sprawozdawczości do krajowej Bazy Danych Sprawozdań, przedsiębiorcy, którzy dokonują zakupu czynnika lub urządzeń go zawierających (i innych substancji wymienionych w załączniku do ustawy) spoza obszaru UE, są zobowiązani w terminie do 31 marca złożyć unijne sprawozdanie do Komisji Europejskiej w BDR. Raport przekazuje się on-line na stronie BDR obsługiwanej przez europejską Agencję EEA.

Rozliczenie czynnika w ramach sprawozdań to jedna sprawa, ale niezależnie od obowiązku sporządzenia tych raportów, importerzy muszą także poddać się badaniu przez niezależnego audytora w zakresie weryfikacji dokumentacji związanej z transakcjami zakupu czynnika i urządzeń fabrycznie nim napełnionych.

 

 

 

pixel