Co powinien przedsiębiorca - serwisant… w świetle ustawy z 21 maja 2015 roku, zwanej ustawą f-gazową. Certyfikaty, wyposażenie, procedury, sprawozdawczość.

2017-05-30
 
Ustawa oraz rozporządzenia z nią związane, wprowadziła szereg nowych obowiązków wobec firm zajmujących się profesjonalnie serwisem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych a w szczególności:
  • Obowiązek posiadania certyfikatu dla personelu - czyli imienny dokument wydany osobie zajmującej się w firmie czynnościami wymagającymi kontaktu z czynnikami chłodniczymi
  • Obowiązek posiadania certyfikatu przedsiębiorcy
  • Obowiązek wdrożenia odpowiednich procedur opisujących zasady postępowania z czynnikami chłodniczymi i sposób dokumentowania wszelkich czynności z ich użyciem.
  • Obowiązek posiadania odpowiedniego wyposażenia technicznego –(według zapisów w rozporządzeniu obowiązek ten dotyczy zarówno siedziby głównej, jak i wszystkich oddziałów(?). Listę tego wyposażenia określają Rozporządzenie Ministra… w sprawie wyposażenia technicznego przedsiębiorcy... oraz Rozporządzenie Ministra… w sprawie wyposażenia technicznego personelu...
  • Obowiązek przekazywana corocznych sprawozdań do rejestru prowadzonego przez Instytut Chemii Przemysłowej - w przypadku gdy firma stosowała czynniki chłodnicze, dokonywała ich odzysku, recyklingu, regeneracji lub zniszczenia lub przywoziła czy wywoziła je zarówno luzem jak i w klimatyzatorach , agregatach chłodniczych ,instalacjach poza obszar Polski. Sprawozdanie składa się w terminie do 28 lutego za rok poprzedni. Przed złożeniem pierwszego sprawozdania wymagana jest rejestracja w bazie danych http://www.ichp.pl/bowoik-f-gazy-bds
  • Obowiązek posiadania certyfikatu dla personelu - czyli imienny dokument wydany osobie zajmującej się w firmie czynnościami wymagającymi kontaktu z czynnikami chłodniczymi . Zgodnie z art. 20 ww. ustawy osoby dokonujące następujących czynności : kontrolę szczelności urządzeń zawierających gazy chłodnicze w ilości 3 kg lub większej, odzysk; instalację; konserwację lub serwisowanie powinny posiadać odpowiedni certyfikat dla personelu (Uwaga : Posiadacze świadectwa kwalifikacji mogą pracować na ich podstawie do końca okresu, na który zostały wydane, ale tylko z substancjami kontrolowanymi. Jednak świadectwo kwalifikacji nie zastępuje certyfikatu F-gazowego, jeśli pracujemy z F-gazami).
Według ustawodawcy, certyfikat dla personelu może uzyskać osoba, która spełnia następujące warunki:
  • jest pełnoletnia,
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko środowisku,
  • zdała z wynikiem pozytywnym egzamin teoretyczny i praktyczny przed upoważnioną komisją egzaminacyjną

Zarówno wniosek o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorcy jak i wniosek o wydanie certyfikatu dla personelu należy złożyć w wybranym oddziale terenowym UDT. Lista oddziałów UDT wraz z danymi teleadresowymi można znaleźć na stronie http://udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=164&Itemid=514. Po wydaniu certyfikatu dokonywany jest wpis do rejestru wydanych certyfikatów, który jest publikowany na stronie internetowej Urzędu Dozoru Technicznego.
pixel